Rozpoczęcie prac PST Szymanowskiego w Poznaniu

PST Szymanowskiego Poznań

Remont północnej płyty jezdnej z dylatacją podłużną na wiadukcie Szymanowskiego – PST w Poznaniu

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Poznań, przy w ciągu ul. Szymanowskiego, w rejonie skrzyżowania ul. Henryka Opieńskiego i ul. Tadeusza Szeligowskiego.
Podstawową funkcją obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego ponad torami PST, a także skomunikowanie pieszych pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej zlokalizowanych na i pod wiaduktem. Planowane przedsięwzięcie jest krokiem ku poprawie warunków ruchu, komfortu i bezpieczeństwa w obrębie wiaduktu.

Charakterystyka i dane techniczne istniejącego obiektu
Na remontowanym obiekcie zlokalizowana jest zatoka i przystanek autobusowy oraz 2 jezdnie. Obie jezdnie oraz zatoka autobusowa oddzielone są od siebie wyspami międzyjezdniowymi. Pod przęsłami wiaduktu zlokalizowane są tory PST (Poznański Szybki Tramwaj) oraz przystanki tramwajowe. Remontowany obiekt podzielony został na część PŁN i PŁD. Przedmiotem opracowania jest cześć PŁN wraz z kapami (środkową rozdzielającą jezdnie PŁN i PŁD, chodnikową PŁN oraz rozdzielającą zatokę autobusową i jezdnie PŁN) i dylatacjami podłużnymi. Schemat statyczny wiaduktu stanowi układ dwóch przęseł swobodnie podpartych. Długość całkowita wiaduktu wynosi w licach podpór skrajnych ~36,35m. Szerokość całkowita obiektu to ~50,5m, natomiast szerokość części objętej remontem ~25,2m. Rozpiętość teoretyczna wiaduktu w osi podpór wynosi 2x18,2=36,4m.

 Plan Sytuacyjny Szymanowskiego

Zakres robót remontowych: Projekt zakłada utrzymanie ruchu kołowego podczas remontu obiektu. Ruch kołowy i pieszy na czas remontu należy przełożyć i oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 
Prace REMONTOWE będą obejmować swoim zakresem:
- wykonanie nowej płyty pomostowej
- ułożenie izolacji
- odtworzenie góry skrzydła przyczółka i ścianki zaplecznej
- wykonanie nowych kap chodnikowej i międzyjezdniowych
- montaż prefabrykowanych desek gzymsowych
- wykonanie nowej nawierzchni jedni i kap
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni na dojazdach z dowiązaniem się do istniejącej niwelety drogowej
- montaż poprzecznych i podłużnych modułowych urządzeń dylatacyjnych
- montaż dylatacji modułowych pomiędzy wiaduktem a schodami
- montaż taśm dylatacyjnych z PCV
- wykonanie nowych balustrad z płaskowników stalowych wysokości 1,1 i 1,3m
- wykonanie osłon przeciwporażeniowych
- wykonanie nowych płyt betonowych nad wodociągiem i gazociągiem
- ułożenie nowych krawężników betonowych i kamiennych
- wykonanie nowych płyt przejściowych
- zabezpieczenie istniejących kabli (energetycznych, telekomunikacyjnych) w nowe rury osłonowe
- wykonanie reprofilacji materiałami PCC muru oporowego przy schodach - bieg nr „F”
- wykonanie reprofilacji i regulacji wysokościowej studzienek
- odtworzenie spocznika biegu schodów nr „F”
- ułożenie kostki wibroprasowanej w rejonie kapy miedzyjezdniowej
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej (dojście do obiektu)
- wykonanie wspornika dla oparcia płyt przejściowych
- zabezpieczenie odziemnych powierzchni podpór skrajnych i muru oporowego schodów nr „F” izolacją epoksydowo-bitumiczną
- przywrócenie docelowej lokalizacji wiaty przystankowej na obiekcie
- montaż barier ochronnych w kapie międzyjezdniowej
- wykonanie odwodnienia wiaduktu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szymanowskiego (wg odrębnego opracowania)


Wymiary konstrukcji dostosowane zostaną do istniejących gabarytów obiektu.

 

Planowane zakończenie prac i oddanie do użytku: 06.12.2020 

 

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

Wykonawca: Most sp. z o.o., Kujawska 51A, 81-862 Sopot

Kierownik budowy:  inż. Piotr Mathews -  Most sp. z o.o.