Polityka prywatności

Polityka prywatności
Prywatność i bezpieczeństwo danych klientów firmy Most sp. z o.o. jest naszym priorytetem. Zależy nam, aby nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowując najwyższą staranność, gwarantujemy aby wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników.

Pliki cookies
Strona www.mostsopot.pl wykorzystuje pliki „cookies”- które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:


1. Dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników
2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu
3. Dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.


Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera/urządzenia. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.


Most sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Zbieramy wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP (typ i wersja przeglądarki internetowej, nawa domeny, system operacyjny z którego korzysta użytkownik). Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają Most Spółce z o.o. na identyfikację pojedynczego użytkownika.


Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.mostsopot.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Most sp. z o.o. może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


Jako administrator strony www.mostsopot.pl nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, również tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszego portalu.
Ograniczyć bądź wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies można poprzez wprowadzenie zmian ustawień w użytkowanej przeglądarce:


- w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox ,
- w przypadku przeglądarki Google Chrome,
- w przypadku przeglądarki Internet Explorer,
- w przypadku przeglądarki Safari,
- w przypadku przeglądarki Opera.


Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania ze strony www.mostsopot.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Most sp. z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt" lub wysyłając email na adres poniżej:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wysyłając wiadomość na wyżej wskazany adres email wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Most Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, w zakresie i celu wskazanym w wiadomości.

Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania przez Most Sp. z o.o. danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Most Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie 81-862, ul. Kujawska 51A, adres Biura Spółki- adres korespondencyjny ul. Chwaszczyńska 130B, 81-571 Gdynia, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 58/660 59 70 reprezentowana przez Prezesa Zarządu (dalej „Administrator”).


Administrator przetwarza następujące dane:
• w celu zatrudnienia - w zakresie wymaganym przepisami prawa – podstawa prawna art.6 ust. 1 lit C RODO w zw. z art. 22 (1) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 20017.05.08) oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych;
• w celu prowadzenia procesu rekrutacji - dane obowiązkowe: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit C RODO w zw. z art. 221 § 1, 3 Kodeksu pracy, w przypadku pozostałych danych ich podanie jest dobrowolne i wymaga zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• w celu zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury tj. Imię i nazwisko bądź nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres email, numer NIP, nr konta - podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b, c RODO w powiązaniu z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi;
• w związku z ubieganiem się i realizacją zamówienia publicznego- imię, nazwisko, dane dotyczące posiadanych uprawnień, adres email, numer telefonu osoby fizycznej wskazanej przez Podwykonawców – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• w celach archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• w celu odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazany na stronie Administratora oraz przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Administratora www.mostsopot.pl , w zakresie zamieszczonych przez użytkowania informacji tj: imię i nazwisko, adres email, telefon- podstawa prawna przetwarzania jest dobrowolna zgoda użytkownika- art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 oraz art. 36 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
• inne podmioty, jeśli jest to niezbędne dla realizacji prowadzonej współpracy oraz w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (firmy kurierskie, kancelarie prawne, sądy).


Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z następujących źródeł:
• bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
• ze źródeł ogólnodostępnych w postaci np. rejestrów gospodarczych: KRS, CEIDG, itp.
• z innych źródeł np. od Podwykonawców w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź w celu spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.


Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy z Administratorem, w zakresie przewidzianym przepisami prawa jest niezbędne do zatrudnienia czy podjęcia współpracy z Administratorem i jest warunkiem zawarcia, wykonania umowy czy wystawienia faktury. Niepodanie informacji w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji, niepodanie informacji w szczególności dotyczących przebiegu zatrudnienia czy wykształcenia uniemożliwić może dalszy udział w procesie rekrutacji.


Administrator nie stosuje zautomatyzowanych form przetwarzania danych, w tym profilowania.


Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora posiada następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących zgodnie z zapisami art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących zgodnie z art. 16 RODO;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z zapisami w art. 20 RODO;
• prawo do usunięcia danych zgodnie z zapisami art. 17 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.


W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika osoba, której dane dotyczą posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zgłoszenia kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni liczone od ostatniego dnia emisji ogłoszenia o pracę. W przypadku kiedy kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach wówczas okres przetwarzania danych osobowych do celu dalszych rekrutacji określony zostaje na czas 3 lat. Po tych okresach aplikacje w formie papierowej oraz elektronicznej są niszczone.

Monitoring wizyjny
Informujemy, że w Most Spółka z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Most Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie 81-862, ul. Kujawska 51A, adres Biura Spółki- adres korespondencyjny ul. Chwaszczyńska 130B, 81-571 Gdynia, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 58/660 59 70 reprezentowana przez Prezesa Zarządu (dalej „Administrator”).


Osoba wjeżdżająca/wkraczająca na teren Administratora wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie odmową wstępu na teren przedsiębiorstwa.
Podstawą prawną przetwarzania danych (wizerunku) pozyskanych w procesie zapisu monitoringu jest prawnie uzasadniony interes Administratora- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie Administratora, w tym pracowników, klientów i gości Administratora (art.6 ust.1 lit f) RODO.


Monitoringiem objęty jest teren należący do Administratora obejmujący teren wokół Biura Spółki, w tym parking oraz obszary prowadzonych przez Administratora inwestycji. O zastosowanym monitoringu informują widoczne tabliczki przed wjazdem na teren Administratora.


Na terenie Biura Spółki w Gdyni zastosowany jest dodatkowo wideo-domofon, umożliwiający bieżący podgląd wizerunku osoby wjeżdżającej/wchodzącej na teren Administratora oraz do budynku biurowego Administratora- podgląd ten nie jest zapisywany w żadnej formie ani przechowywany (o zastosowanym wideo-domofonie Administrator informuje przez oznaczenie urządzenia przed wjazdem na teren Administratora).
Monitoring wizyjny nie stanowi elementu kontroli wykonywania pracy przez osoby zatrudnione u Administratora.

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj. organom ścigania w ramach prowadzonych postępowań.


Zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy i podlegają automatycznemu nadpisywaniu. W przypadku kiedy zapisy mogą stanowić dowód w postępowaniu termin przechowywania zapisu może ulec przedłużenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Osoba, której wizerunek został zapisany w ramach monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.


Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w postaci: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych.